تبلیغات
وبلاگ تخصصی طراحی ماشین آلات صنعتی - ضریب اطمینان در طراحی ماشین
وبلاگ تخصصی طراحی ماشین آلات صنعتی
به امید روزی که صنعت ما هویت ما باشد

بسم الله الرحمن الرحیم

ضریب اطمینان چیست ؟به چه عواملی وابسته است؟چگونه باید انتخاب شود؟چه مقداری باید باشد؟این ها سوالاتی است که سعی شده در این مطلب به آن پرداخته شود.زیرا خلا پرداختن به این مفهوم پرکاربرد در سیستم آموزشی کاملا مشهود است.مفهومی که در عملی بودن طراحی و کیفیت طراحی نقشی حیاتی ایفا می کند به طوری که با بررسی سیستم طراحی کشور های صنعتی و نحوه ی انتخاب ضریب اطمینان آنها می توان به قدرت طراحی آنها پی برد.

ضریب اطمینان را می توان از راه های مختلفی بیان کرد.ضریب اطمینان نسبت میان دو کمیت با واحد یکسان است ودر نتیجه همیشه بی بعد می باشد.کمیت هایی ماننداستحکام/تنش،بار بحرانی/بار وارد شده،حد اکثر دور/دور عملی،حداکثر سرعت/سرعت کارکرد.

بیان ضریب اطمینان همیشه براساس ویژگی های بارگذاری به جسم مورد نظر،تعیین می شود.برای مثال بار وارده بر بدنه ی یک مخزن استوانه ای را درنظر بگیرید که هرگز بیشتر از ظرفیتش از مایعی با چگالی ودر بازه دمایی مشخص، پر نخواهد شد.از آنجایی که بار وارده به دیواره های مخزن در طول زمان قابل پیش بینی است،ضریب اطمینان آن را می توان نسبت میان استحکام ماده تشکیل دهنده مخزن و تنش وارده هنگام پر بودن مخزن در نظر گرفت .البته در این مثال باید کاهش ضخامت دیواره در اثر زنگ زدگی در طول زمان را در نظر گرفت.

اگر این مخزن استوانه ای روی پایه هایی که حالت ستون(عمودی)دارند قرار گرفته باشد،ضریب اطمینان برای پایه ها بر اساس نسبت بار بحرانی برای کمانش ستون ها(بر اساس محاسبات) به بار وارده هنگام پر بودن مخزن بدست خواهد آمد.

اگر جسم تحت باری قرار گیرد که به صورت دوره های متناوب نسبت به زمان تغییر کند،ممکن است پدیده خستگی رخ دهد.مقاومت این ماده نسبت به برخی انواع بار گذاری خستگی را می توان به صورت حداکثر تعداد دور تناوب تنش در طول زمان بیان کرد.در چنین شرایطی ضریب اطمینان را می توان به صورت نسبت حداکثر تعداد دور تناوب که انتظار می رود درآن جسم دچار شکست شود(دور بحرانی)به تعداد دور تناوب در طول عمر مورد نظر(دور خواسته شده برای طراحی)، بیان کرد.

برای مثال از ما خواسته شده یک شفت طراحی کنیم که 70000دور کار کند و ما شفتی طراحی می کنیم که 100000دور کار می کند پس ضریب اطمینان ما 1.43می شود.

ضریب اطمینان برای قطعه ای مثل یک قرقره دوار یا یک چرخ طیار(فلایویل)به صورت نسبت حداکثرسرعت بحرانی (در آن سرعت در اثر سرعت بالا سایش زیاد و ارتعاش در قرقره و ضربه رخ میدهد) به سرعت درعمل بیان می شود.

به طور کلی در شرایطی که تنش به صورت خطی تغییر می کند توزیع تنش وارده به جسم قابل پیش بینی است(مانندتنش های کششی و فشاری)،درچنین شرایطی ضریب اطمینانی که از نسبت استحکام /تنش حاصل می شود با ضریب اطمینانی که از نسبت بار شکست/بار وارد شده بدست می آید،نتایجی یکسان خواهند داشت به عبارت ساده ترشرایط در نظر گرفته شده برای تحلیل قطعه و شرایط واقعی کار کرد آن در عمل را می شود یکسان در نظر گرفت.اما درصورتی که تنش به صورت غیرخطی عمل کند مانند کمانش ستون نمی توان از نسبت استحکام /تنش برای محاسبه ضریب اطمینان استفاده کرد(توزیع تنش غیر قابل پیش بینی است) بلکه باید برای آن ستون بار بحرانی رامحاسبه کردونسبت آن با بار واردشده را برای محاسبه ضریب اطمینان استفاده نمود.

یک شرایط پیچیده دیگر زمانی پیش می آید که اندازه بار وارد شده با دقت کافی قابل پیش بینی نباشد.این شرایط به معنای واقعی در تمامی مواقعی که استفاده از دستگاه یا قطعه توسط انسان کنترل شود،رخ خواهد داد.برای مثال،هیچ راهی برای گرفتن جلوی کسی که می خواهد با یک جک دو تن یک کامیون ده تنی را بلند کند وجود ندارد.و هنگامی که جک دچار شکست شود ممکن تولید کننده(وطراح)مورد سرزنش قرار گیرد هر چند که کسی که از جک استفاده کرده عامل این شکست بوده است.در چنین شرایطی که ممکن است کاربر دستگاه را در شرایط فرابار قرار دهد، بایستی یک شرایط فرابار فرضی برای محاسبه یک  ضریب اطمینان دیگر در نظر گرفت.استفاده از برچسب های اخطار در چنین شرایطی ضروری می باشد.

 از آنجایی که شرایطی وجود دارد که ممکن است بیش از یک شرایط برای شکست قطعات و اجزا ماشین ایجادکند، ممکن است بیش از یک ضریب اطمینان برای ماشین بدست آید.کوچک ترین اندازه ضریب اطمینان خطرناک ترین شرایط برای شکست را مشخص می کند.زیرا بیشترین احتمال شکست از آن قسمت وجود دارد.زمانی که ضریب اطمینان برابر 1شود به معنای برابری تنش وارده با استحکام ماده است که دراین حالت شکست رخ می دهد پس ضریب اطمینان همواره باید بزرگتر از یک باشد.

انتخاب ضریب اطمینان

انتخاب ضریب اطمینان اغلب موضوعی کیج کننده برای طراحان تازه کار است.ضریب اطمینان را می توان بر اساس.میزان عدم قطعیت و اطمینان در عملکرد طراح در 

 1. ایجاد مدل تحلیلی و محاسبات
 2. انتخاب و استفاده درست ازتئوری های شکست توسط طراح
 3. میزان تطابق ویژگی های ماده موجود در بازار با ویژگی های داده شده در استاندارد

درنظر گرفت،که باید با دقت انتخاب شود.این که چقدر بیشتر از 1باشد به عوامل مختلفی وابسته است که شامل 

 1. اطمینان ما از مدلی که محاسباتمان را بر اساس آن انجام داده ایم
 2. میزان دانش ما از محدوده باری که در عمل به قطعه وارد می شود
 3. اطمینان ما از اطلاعاتی که برای ویژگی های ماده در اختیار ما قرار دارد

می توانیم موارد فوق با آزمایش های زیر بررسی کنیم :

 • .با آزمایش های کافی برای آزمودن نمونه اولیه ساخته شده(prototype)را انجام دهیم می توانیم میزان اعتبار مدل مهندسی وطراحی خودمان را مشخص کنیم .
 • با انجام آزمایش هایی مانند تست کشش و خستگی و کمانش و... ویژگی های ماده مورد استفاده برای تولید را بدست آوریم و آن را با ویژگی های ماده در استاندارد مطابقت دهیم. 

آنگاه اگر مدل مهندسی و تحلیل های ما با آزمایش با داده های استاندارد مطابقت داشت می توان ضریب اطمینان کوچکتری را انتخاب کردو اگر نه باید ضریب اطمینان بزرگتری در نظر گرفت.

در صورتی که کد اطمینان(ضریب اطمینان پیشنهاد شده توسط استاندارد)موجود نبود،در نظر گرفتن یک ضریب اطمینان مناسب نیاز به دید مهندسی و قضاوت بر اساس تجربه از روی داده ها دارد.یک روش مناسب در این شرایط در نظر گرفتن نسبت بیشترین بار وارده ممکن به حداقل استحکام ماده است.

اگر با هواپیما پرواز می کنی،ممکن است دانستن این موضوع که ضریب اطمینان هواپیمایت بین1.2تا1.5است ممکن آرامش شما را مختل کند.در هواپیما های جنگنده ضریب اطمینان می تواند کوچکتراز1.1 باشد به همین دلیل خلبان ها باید چتر نجات داشته باشند و به همین دلیل حقوق خلبانان هواپیما های آزمایشی بالا است.موشک ها ضریب اطمینان یک دارن زیرا نه خلبانی دارند و نه قرار است بازگشتی داشته باشند.این ضریب اطمینان های کوچک در صنایع هوا فضا ضروری است زیرا باید وزن تا جای ممکن پایین نگه داشته شودو این امر با

 •  تحلیل های پیچیده (اکثرا المان محدود)برای مدلسازی مهندسی،
 • آزمایش مواد مورد استفاده،
 • آزمایشات بسیار روی نمونه های اولیه ساخته شده
 • سرویس های سخت گیرانه برای جلوگیری ازشکست قطعات
امکان پذیر شده است .

پیش بینی این که یک دستگاه در عمل تحت چه نوع بار های قرار می گیرد کاری دشوار است،به ویژه اگر این بار تحت کنترل یک مصرف کننده نهایی(غیر متخصص)و یا طبیعت وارد شود. برای مثال،به چرخ های یک دوچرخه ویا بدنه آن چه نوع بارهای وارد خواهد شد؟این امر شدیدا به سن،وزن و مهارت دوچرخه سوار همچنین استفاده آن در جاده یا زمین ناهموار وابسته است.

مشکلی مشابه برای تولید کنندگان وسایل حمل ونقل مانند خودرو،کشتی وهواپیما وجود دارد.این تولید کنندگان برنامه آزمایشات متنوعی برای تعیین بارهای وارد شده به ماشین هایشان دارند.در زیر نمونه ای از این آزمایشات آورده شده که اولی برای شرایط کلی در کارکرد یک نمونه کلی دومی برای یک کشتی یا سازه کنار ساحل و سومی برای یک هواپیما می باشد.
 

 

برخی رهنمود ها برای انتخاب ضریب اطمینان در طراحی ماشین را می توان بر اساس

 •  کیفیت و دقت داده های مربوط به ویژگی های ماده در دسترس،
 • شرایط محیطی قابل پیش بینیو مقایسه آن با داده های مربوط به تست مواد در آن شرایط مثلا میزان رطوبت محیط وویژگی ها خوردگی ماده مورد استفاده
 • تحلیل تنش های وارده به مدل مهندسی

بدست آورد.

جدول زیر مجموعه ای از ضرایب اطمینان برای مواد نرم است که می توان ماده نرم را درهر از سه دسته بندی زیر در نظر گرفت.این دسته بندی ها بر اساس دانش و قضاوت درمورداطلاعات استفاده شده طراح لیست شده اند.در این حالت ضریب اطمینان برابر بزرگترین مقدار در این سه دسته بندی انتخاب خواهیم کرد.ضریب اطمینان همیشه باید بیش از یک عدد اعشار نداشته باشند.

ضریب اطمینان

کیفیت اطلاعات

اطلاعات

F1

مواد استفاده شده مورد آزمایش قرار گرفتند

 

ویژگی های مواد در دسترس برای آزمایش

1.3

2

نتایج آزمایش باویژگی ماده یکسان است

3

نتایج آزمایش تقریباباویژگی ماده یکسان است

+5

نتایج آزمایش باویژگی ماده اختلاف دارد

F2

شرایط محیط با ویژگی ماده متناسب

 

شرایط محیطی که ماشین قرار است در آن کار کند

1.3

2

با شرایط محیط اتاق(بسته) متناسب است

3

به طور متوسط ماده با محیط در تضاد

+5

به طورشدید ماده با محیط در تضاد

F3

مدل ها مورد آزمایش قرار گرفتند

 

مدل های تحلیلی برای بارگذاری و تنش

1.3

2

مدل ها با دقت بالا

3

مدل ها با تقریب های مناسب

+5

 مدل ها با تقریب های نامناسب


با استفاده از جدول و رابطه زیر ضریب اطمینان بدست می آید:

(Nductile=MAX(F1,F2,F3

در استفاده ازمواد ترد یک نگرانی دیگر وجود دارد.این نگرانی ناشی از آن است که مواد ترد باید بر اساس استحکام نهایی طراحی می شوند و رسیدن به مرحله شکست در آنها به معنای گسستن قطعه است.مواد نرم تحت بار های استاتیکی بر اساس استحکام تسلیم طراحی  می شوندوانتظار می رود قبل از شکست از خود نشانه های مانند کرنش نشان دهند اگر چه وجود ترک می تواند مانع بروز این نشانه ها شود.بنابراین ضریب اطمینان برای مواد ترد دو برابر مقدار ضریب اطمینان مواد نرم در شرایط یکسان در نظر گرفته می شود.که از رابطه زیر بدست می آید:

(Nbrittle=2*MAX(F1,F2,F3

این روش انتخاب ضریب اطمینان تنها یک راهبرد و استراتژی برای درک این مطالب و این که چطور باید ضریب اطمینان را انتخاب کرد،می باشد.ایمنی دستگاه در طراحی بزرگترین مسولیتی است که بر دوش طراح است وطراح می تواند براساس شرایط کارکرد دستگاه ضرایبی بزرگتراز موارد فوق را انتخاب کند.

طراحی و ضرایب اطمینان پیشنهادی

بسیاری از جوامع مهندسی و آژانس های دولتی ضرایب اطمینانی خاص را برای زمینه های مختلف در طراحی تدوین و ارائه نموده اند.بیشتر آنها به صورت پیشنهادی هستند اما در برخی موارد اجباری می باشند. ASME راهبرد هایی برای انتخاب ضریب اطمینان در زمینه هایی مانند طراحی دیگ های بخار و مخازن تحت فشار پیشنهاد کرده است.تدوین این ضرایب در ایالت ها وشهر های آمریکا صورت گرفته است که معمولا براساس سازه ها،قطعات موجود و قابل دسترسی  برای عموم درآن منطقه تدوین شده اند مانند آسانسور ها و پله های برقی.ضرایب اطمینان موجود برخی اوقات مخصوص و واقعا بزرگ هستند.برای مثال در یکی از ایالات ضریب اطمینان برای پله برقی  برابر 14 است!

اما همیشه در عمل یک تقابل و بالانس میان وزن و قیمت وجود دارد که باید در نظر گرفته شود چون برای دستیابی به آن ضریب اطمینان بالا وزن سازه را باید متناسب با آن افزایش داد که ممکن است واقعا زیاد شود.

بنابراین مهندس طراح باید به این نکات در ضرایب پیشنهادی توجه کند و با توجه به شرایط کاربه یک تعادل میان ضریب اطمینان و سایر شرایط برسد.

در ادامه نام تعدادی از جوامع مهندسی و سازمان های دولتی صنعتی که ضرایب پیشنهادی ارائه کرده اند آورده شده است که می توان این داده ها را از سایت های مربوطه دریافت کرد:

از خوانندگان عزیز می خواهم اگر تمایل دارند در مورد قسمتی از آن توضیحات بیشتری داده شود ویا سوالی دارندویا اشتباهی یافته اند،لطف نموده و به بنده اطلاع دهند.

منابع:

Machine design : an integrated approach  3rd edition  Robbert L Norton 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

سه شنبه 26 شهریور 1392 :: نویسنده : محمد ابراهیمی نژاد
شنبه 19 مرداد 1398 03:51 ب.ظ
Does your site have a contact page? I'm having a tough
time locating it but, I'd like to shoot you an e-mail.
I've got some ideas for your blog you might be interested in hearing.
Either way, great blog and I look forward to seeing it improve over time.
چهارشنبه 16 مرداد 1398 01:20 ب.ظ
You could certainly see your skills within the work you write.
The arena hopes for more passionate writers like you who are not afraid to
say how they believe. All the time go after your heart.
جمعه 4 مرداد 1398 12:30 ب.ظ
May I simply just say what a comfort to uncover an individual who axtually understandss what they're talking about over the
internet. You definitely realize how to bring a problem to light andd make it
important. Morre people have to check this out and understand this side of your story.
I was surprised you're not more popular given that you definitely possess thhe gift.
پنجشنبه 3 مرداد 1398 10:05 ق.ظ
Index Search Villas and lofts to rent, search by region, find during first minutes a villa rented by city, a number of rooms
lofts and villas. Be in awe of the photographs and data that the site
has to provide you. The site is a center for all of you
the ads inside field, bachelorette party? Have fun with an associate who leaves Israel?
Regardless of the the main reason you should rent a villa for the two event or perhaps a group recreation suited to any age.

The site is also the biggest market of rooms by the hour, which is definitely another
subject, for lovers who are searhing for an opulent room
equipped for discreet entertainment with a spouse or lover.
Whatever you want, the 0LOFT website creates a look for you to find rentals for loft villas and rooms throughout Israel, North South and Gush Dan.
چهارشنبه 26 تیر 1398 10:14 ق.ظ
The ads are controlled by all the binding laws from the
State of Israel.
یکشنبه 23 تیر 1398 11:05 ق.ظ
This is very attention-grabbing, You're a very skilled blogger.
I have joined your feed and sit up for in quest of more of your wonderful post.

Additionally, I've shared your web site in my social
networks
یکشنبه 23 تیر 1398 12:34 ق.ظ
Just wish to say your article is as astonishing. The clearness
in your post is simply nice and i could assume you're an expert on this subject.

Fine with your permission let me to grab your feed
to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please continue the rewarding
work.
پنجشنبه 20 تیر 1398 03:06 ق.ظ
The ads are susceptible to every one of the binding
laws in the State of Israel.
چهارشنبه 19 تیر 1398 07:02 ق.ظ
Sexy2call Quick search and get the most recent results Choose a massage escort girl, discrete apartment or
any perfect and indulgent recreation. Trying to find escort girls?
Discrete apartments? Generate a quick search by region
جمعه 14 تیر 1398 01:58 ب.ظ
"We have to build to a different one crescendo, cheri," he said.
"Therefore we could have an ending that'll be as none before."

His smile was decadent, his eyes were full of lust, and the soft skin of his hard
cock against my sex was having its intended effect. I was feeling a stronger arousal now as I felt his cock
slide between my sensitive lips. I felt the actual top of his cock push agonizingly at the doorway of my pussy, and I needed him to
thrust into me hard. Instead he pulled back and slid his hardness back about my clit.


I used to be aching to get him inside, and I
could truthfully tell that his must push that wonderful hard cock inside me was growing.
His moans grew to suit mine, and I knew the impression of my
wet pussy lips around the head of his cock was getting an excessive amount of both for of us."Allow the finale begin," he explained, anf the husband
slid the tip of his cock inside me.

We both gasped as they held his cock there for the moment.
I contracted my pussy to tug him further inside,
and the man threw his return in the sensation. Inch by excruciating inch he pushed
his cock inside me, every time I squeezed my pussy around him.
His cock felt wonderful simply because it filled
me, but I wanted all this inside me. I rolled to
the side and rested my leg against his shoulder,
and that he plunged his cock right in.
چهارشنبه 12 تیر 1398 02:39 ق.ظ
Sexy2call Quick search and have the modern results Choose a massage escort girl, discrete apartment or
any perfect and indulgent recreation. Seeking escort girls?
Discrete apartments? Make a quick search by region, the greatest portal in Israel for discreet apartments and escort girls,
a number of youth ads that offers you service and guidance you did not know, do a search by city and locate
you the dream girl for the following indulgence, business meeting?
Ads never include and or provide and or encourage and or imply the
provision of sexual services. The ads are be subject to all of the binding laws
of the State of Israel.
یکشنبه 2 تیر 1398 10:35 ب.ظ

With thanks, Useful information!
buy cialis online nz wow look it cialis mexico cost of cialis cvs how to buy cialis online usa cialis 5 mg schweiz we use it cialis online store cialis for sale cialis australian price cialis sicuro in linea cialis 5 mg buy
یکشنبه 2 تیر 1398 07:14 ق.ظ

Great stuff. Many thanks.
cialis generic availability cialis side effects cialis with 2 days delivery ou acheter du cialis pas cher buy brand cialis cheap cialis canada on line tadalafilo we like it cialis soft gel where do you buy cialis cialis 20 mg cut in half
شنبه 1 تیر 1398 03:18 ب.ظ

Thanks! Great information.
il cialis quanto costa cialis 100mg suppliers cialis pills in singapore price cialis best cialis generico lilly buy brand cialis cheap cialis flussig cialis soft tabs for sale cialis online we recommend cialis info
جمعه 31 خرداد 1398 10:50 ب.ظ

Very good content. Regards!
wow look it cialis mexico venta cialis en espaa prezzo cialis a buon mercato cialis tadalafil cialis online nederland cialis online nederland cialis tablets australia how to buy cialis online usa cialis generic tadalafil buy we choice cialis pfizer india
جمعه 31 خرداد 1398 07:04 ق.ظ

Excellent data. Regards.
prix cialis once a da cialis online dose size of cialis price cialis best cialis for sale in europa cialis patentablauf in deutschland low cost cialis 20mg cialis sale online cialis farmacias guadalajara price cialis per pill
پنجشنبه 30 خرداد 1398 01:55 ب.ظ

You expressed it well!
cialis patentablauf in deutschland ou trouver cialis sur le net cialis kaufen sublingual cialis online how much does a cialis cost only best offers cialis use cialis manufacturer coupon look here cialis order on line cialis coupon cialis australia org
سه شنبه 28 خرداد 1398 11:32 ب.ظ
"We must build to a different crescendo, cheri," he said. "Therefore we can have an ending that'll be as none before."

His smile was decadent, his eyes were full of lust, as well as the soft
skin of his hard cock against my sex was having its intended effect.

I had been feeling a stronger arousal now as I felt his cock slide
between my sensitive lips. I felt the of
his cock push agonizingly at the doorway of my pussy, and I need to
him to thrust into me hard. Instead he pulled back and slid his hardness back about my clit.


I was aching to obtain him inside, and I could tell
that his have to push that wonderful hard cock inside me was growing.
His moans grew to enhance mine, and I knew the opinion of my wet pussy
lips to the head of his cock was getting too much both for of us.


"Permit finale begin," he said, and that he slid the tip of his cock inside me.We both gasped as he held his cock there for your moment.
I contracted my pussy to get him further inside, and hubby threw his return with the sensation.
Inch by excruciating inch he pushed his cock inside me, every time I squeezed my pussy around him.
His cock felt wonderful simply because it filled me, but I wanted
it all inside me. I rolled aside and rested my leg against his
shoulder, anf the husband plunged his cock all the way in.
سه شنبه 28 خرداد 1398 05:03 ق.ظ

Thank you, Numerous data.

cialis lowest price cialis 10 doctissimo does cialis cause gout safe site to buy cialis online cialis 50 mg soft tab cialis generico lilly cialis price thailand cialis bula we like it cialis soft gel cialis patent expiration
یکشنبه 26 خرداد 1398 11:53 ب.ظ

Fine facts. Appreciate it.
rx cialis para comprar acheter cialis meilleur pri miglior cialis generico cialis rckenschmerzen buying cialis on internet how to purchase cialis on line tesco price cialis acquisto online cialis buy name brand cialis on line cialis vs viagra
یکشنبه 26 خرداد 1398 09:39 ق.ظ

Thanks a lot. Awesome stuff.
sublingual cialis online costo in farmacia cialis cialis kaufen generic cialis 20mg uk acquisto online cialis cialis kaufen bankberweisung tesco price cialis acheter du cialis a geneve side effects of cialis cialis reviews
شنبه 25 خرداد 1398 07:58 ب.ظ

Nicely put, Regards.
prix de cialis link for you cialis price order cialis from india walgreens price for cialis only now cialis for sale in us cheap cialis cialis generico online cialis australian price opinioni cialis generico usa cialis online
شنبه 25 خرداد 1398 05:49 ق.ظ

Incredible tons of amazing information!
are there generic cialis cialis flussig order a sample of cialis cialis daily cialis super kamagra cialis uk next day we recommend cialis best buy calis cialis flussig price cialis per pill
جمعه 24 خرداد 1398 03:42 ب.ظ

You said it very well..
cialis therapie does cialis cause gout cialis authentique suisse cialis 20mg preis cf prices on cialis 10 mg cialis baratos compran uk canadian drugs generic cialis cialis daily reviews cialis online napol viagra vs cialis vs levitra
دوشنبه 20 خرداد 1398 09:53 ب.ظ

Whoa quite a lot of terrific tips!
cialis prices in england cialis professional from usa order generic cialis online canadian drugs generic cialis cialis diario compra cialis price in bangalore how to buy cialis online usa buy name brand cialis on line cialis 5 mg para diabeticos cialis pills boards
یکشنبه 19 خرداد 1398 04:08 ب.ظ

Superb write ups, Many thanks!
cialis 5 mg scheda tecnica cialis en 24 hora side effects of cialis cialis generico online cialis generico milano cialis usa cost buy cialis online cheapest cialis generico lilly canadian discount cialis i recommend cialis generico
شنبه 18 خرداد 1398 10:29 ق.ظ

Many thanks. Ample facts!

we use it cialis online store cialis name brand cheap comprar cialis 10 espa241a acquistare cialis internet cialis et insomni rx cialis para comprar online cialis cialis 20 mg cut in half tadalafil 5mg i recommend cialis generico
پنجشنبه 2 خرداد 1398 12:51 ق.ظ
Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide
credit and sources back to your blog? My website is inn the very same area of interest as yours and my visitors woould
really benefit from a lot of the information you present here.
Please let me know if this ok with you. Thanks a lot!
چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 06:08 ق.ظ
Hi there! I'm at work surfing around your blog from my new iphone!
Just wanted to say I love reading through your bloog and lopk
forward to all your posts! Carrry on the fantastic work!
شنبه 21 اردیبهشت 1398 09:01 ق.ظ
Index Search Villas and lofts to book, search by region, find during first minutes a villa to rent by city, a
number of rooms lofts and villas. Be afraid of photographs and data
that they have to offer you you. The site is a center for
every person the ads while in the field, bachelorette party?

Play with a friend who leaves Israel? Whatever the explanation you will need to rent a villa for an upcoming event
or just friends recreation well suited for any age. The website is also the center of
rooms by the hour, which is already another subject, for
lovers who are trying to find a lavish room equipped for discreet
entertainment using a spouse or lover. Regardless of you are interested
in, the 0LOFT website will make a search for you to find rentals for loft villas and rooms throughout Israel, North South
and Gush Dan.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ


این وبلاگ با هدف به اشتراک گذاری دانش و تجربیات در زمینه طراحی ماشین آلات صنعتی ایجاد شده است تا با بیاموزیم تنها با هم می توانیم صنعت را بسازیم.

مدیر وبلاگ : محمد ابراهیمی نژاد
نظرسنجی
نظرتان در مورد مطالب ارائه شده چیست؟
آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی